ข้อมูลสถิตินี้เป็นเพียงข้อมูลการกรอกข้อมูลสมัครเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลผู้ชำระเงินค่าสมัคร
รหัส สาขาวิชา ระดับ หลักสูตร อันดับที่ 1 อันดับที่ 2
56353002 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 75 0
56353012 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 11 0
56353015 เทคโนโลยีดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 6 0
56353026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 0
57353008 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 0
59351029 การจัดการการกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 14 0
60353036 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยเพื่ออาชีพ) ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 22 0
60353037 ภาษาไทย (แขนงภาษาไทยและวรรณกรรมไทย) ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. ศิลปศาสตรบัณฑิต 33 0
59352131 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. เทคโนโลยีบัณฑิต 7 0
59352132 การจัดการช่างและผังเมือง ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. เทคโนโลยีบัณฑิต 12 0
57356101 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. นิติศาสตรบัณฑิต 138 0
56354012 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 45 0
56354013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 12 0
56354017 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 65 0
56354018 บริหารการเงิน ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 0
56354020 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. บัญชีบัณฑิต 48 0
58356209 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 95 0
58356207 รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. รัฐศาสตรบัณฑิต 85 0
56352004 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 18 0
56352010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 18 0
56352011 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 47 0
56352013 สถิติศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 0
56357001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 0
59351033 วิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 25 0
60355015 เกษตรศาสตร์ (แขนงพืชศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 7 0
60355016 เกษตรศาสตร์ (แขนงประมง) ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 0
59372130 เทคโนโลยีการไฟฟ้า ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. เทคโนโลยีบัณฑิต 15 0
59372131 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. เทคโนโลยีบัณฑิต 6 0
56374012 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 0
56374013 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 33 0
56374017 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 45 0
56374018 บริหารการเงิน ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 0
56374020 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. บัญชีบัณฑิต 46 0
56377001 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 0
60375015 เกษตรศาสตร์ (แขนงพืชศาสตร์) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 0
60375016 เกษตรศาสตร์ (แขนงประมง) ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 0
56472050 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป. เทคโนโลยีบัณฑิต 84 0
รหัสคณะ ชื่อคณะ จำนวนผู้สมัคร (คน)
10 ครุศาสตร์ 39
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168
21 วิศวกรรมศาสตร์ 40
30 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 167
40 วิทยาการจัดการ 308
50 เทคโนโลยีการเกษตร 11
61 นิติศาสตร์ 138
62 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 180
70 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
  • คำถาม กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัคร หรือ เปลี่ยนประเภทการสมัคร จะสามารถทำได้ไหมครับ
  • คำตอบ หากน้องๆ ต้องการเปลี่ยนสาขาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ ต้องการเปลี่ยนประเภทการสมัคร ให้ทำกรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง จากนั้นให้ทำการชำระค่าสมัครเฉพาะใบสมัครที่น้องๆ ต้องการเท่านั้น
  • คำถาม กรอกข้อมูลการสมัครผิด จะต้องดำเนิการปย่างไรบ้างคะ
  • คำตอบ กรณีที่เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหลังจากน้องๆ เข้าเป็นนักศึกษาแล้ว แต่หากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร เลขประจำตัวประชาชน เกรดเฉลี่ย ความสามารถพิเศษ ให้น้องๆ ทำการสมัครใหม่ในระบบอีกรอบ อย่าลืมชำระเงินเฉพาะใบสมัครที่ต้องการเท่านั้น
  • คำถาม กรณีไม่พบโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
  • คำตอบ หากท่านไม่พบข้อมูลโรงเรียน ให้ติดต่อที่หมายเลข 0-4372-2118-9 ต่อ 304,307 เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนครับ
  • คำถาม จ่ายค่าสมัครที่ธนาคาสรแล้ว แต่อยากเปลี่ยนสาขาการสมัคร หรือ เปลี่ยนประเภทการสมัครได้ไหมครับ
  • คำตอบ ได้ครับ แต่จะต้องทำการสมัครใหม่ แล้วไปชำระการสมัครที่ธนาคารอีกครั้งครับ