สถิติผู้สมัคร

No. รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา จำนวนผู้สมัคร
1 57821020 ค.ม. การบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 13 คน
2 57821008 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 19 คน
3 57821017 ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
4 57821018 ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโท ภาคสมทบ 14 คน
5 57826209 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ภาคสมทบ 5 คน
6 56826208 รป.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาโท ภาคสมทบ 5 คน
7 57824014 บธ.ม. บริหารธุรกิจ ปริญญาโท ภาคสมทบ 5 คน
8 57823031 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 7 คน
9 56822006 วท.ม. เคมีศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
10 56822007 วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 1 คน
11 57827008 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคสมทบ 1 คน
12 58822102 วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาโท ภาคสมทบ 4 คน
13 57922006 ปร.ด. เคมีศึกษา ปริญญาเอก ภาคสมทบ 0 คน
14 58927008 ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคสมทบ 3 คน