สถิติผู้สมัคร

No. รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา จำนวนผู้สมัคร
1 59801016 ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
2 57801020 ค.ม. การบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
3 57801051 ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคปกติ 9 คน
4 9 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 2 คน
5 57801056 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคปกติ 6 คน
6 57801017 ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
7 59801030 ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 2 คน
8 57801050 ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคปกติ 15 คน
9 56801018 ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโท ภาคปกติ 1 คน
10 57801052 ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคปกติ 19 คน
11 58806209 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
12 56806208 รป.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
13 57804014 บธ.ม. บริหารธุรกิจ ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
14 57803031 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
15 56802006 วท.ม. เคมีศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
16 56802007 วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
17 56805010 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
18 57807008 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
19 102 ค.ม. สังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคปกติ 5 คน
20 58802106 วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
21 101 ค.ม. สังคมศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 0 คน
22 57821020 ค.ม. การบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
23 57821016 ค.ม. คณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 3 คน
24 57821008 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 4 คน
25 58821056 ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคสมทบ 8 คน
26 57821017 ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
27 57821053 ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
28 57821030 ค.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
29 57821018 ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโท ภาคสมทบ 1 คน
30 57821052 ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคสมทบ 13 คน
31 57826209 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
32 56826208 รป.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
33 57824014 บธ.ม. บริหารธุรกิจ ปริญญาโท ภาคสมทบ 4 คน
34 57823031 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
35 56822006 วท.ม. เคมีศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
36 56822007 วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 0 คน
37 56825010 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
38 57827008 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
39 104 ค.ม. สังคมศึกษา (แผนวิชาชีพครู) ปริญญาโท ภาคสมทบ 4 คน
40 103 ค.ม. สังคมศึกษา ปริญญาโท ภาคสมทบ 5 คน
41 57826207 ร.ม. รัฐศาสตร์ ปริญญาโท ภาคสมทบ 2 คน
42 56901020 ค.ด. การบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
43 56901018 ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก ภาคปกติ 1 คน
44 56901008 ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 1 คน
45 56901017 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
46 57901054 ปร.ด. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
47 57901055 ปร.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
48 58906209 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
49 57906208 รป.ด. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
50 56904014 บธ.ด. บริหารธุรกิจ ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
51 58907008 ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ 0 คน
52 56921020 ค.ด. การบริหารจัดการการศึกษา ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
53 56921018 ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก ภาคสมทบ 4 คน
54 57923030 ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
55 56921008 ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
56 56921017 ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
57 57921054 ปร.ด. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาเอก ภาคสมทบ 0 คน
58 56928002 ปร.ด. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
59 57922006 ปร.ด. เคมีศึกษา ปริญญาเอก ภาคสมทบ 0 คน
60 57926209 รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคสมทบ 4 คน
61 57926208 รป.ด. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
62 56924014 บธ.ด. บริหารธุรกิจ ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
63 58927008 ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคสมทบ 1 คน
64 105 ร.ด. รัฐศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคสมทบ 3 คน